#ΘαΤαΚαταφερουμε

Στήριξη Επιχειρήσεων και Ενίσχυση Ρευστότητας - 1ο Πακέτο Στήριξης

Αναστολή Αποπληρωμής Δόσεων και Τόκων

Σύντομη Περιγραφή

Αναστολή για εννέα μήνες της υποχρέωσης καταβολής δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται.

Συχνές ερωτήσεις

Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική. Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό στην περίπτωση μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για αποστολή του εντύπου.

Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες. Η μη υπογεγραμμένη Δήλωση που αποστέλλεται για αναστολή των δόσεων και τόκων γίνεται αποδεκτή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Με τη συμπλήρωση του εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο του εντύπου στο τέλος της πρώτης παραγράφου όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.

Σε περίπτωση που επιθυμεί αναστολή πληρωμής για όλα τα δάνεια, τότε αφήνει κενό (ή διαγράφει) το συγκεκριμένο σημείο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εντύπου.

Με βάση το Διάταγμα για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι 31.12.2020 η αναστολή των δόσεων και τόκων δεν καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.

Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

Όσοι αποστέλλουν τη Δήλωση για αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις στην περίπτωση που αυτό είναι άλλο από το χρηματοοικονομικό οργανισμό στο οποίο διατηρούν τις πιστωτικές τους διευκολύνσεις.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Προσωρινή αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Σύντομη Περιγραφή

Προσωρινή αναστολή για τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων ή πρόσθετου φόρου. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020 με εξαίρεση επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

·

Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης

Σύντομη Περιγραφή

Προσωρινή αναστολή μέχρι τις 31/05/2020 (από 31/03/2020), της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης

Πληροφορίες https://bit.ly/3edKHPo

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • Επαρχιακό Λευκωσίας ΦΠΑ        22404615
  • Επαρχιακό Λεμεσού ΦΠΑ             25848888
  • Επαρχιακό Λάρνακας ΦΠΑ          24801190
  • Επαρχιακό Πάφου ΦΠΑ                26804310
  • Επαρχιακό Αμμοχώστου               23811313 – 23811435