#ΘαΤαΚαταφερουμε

Πρώτη Φάση Άρσης των Περιορισμών

από 4 Μαΐου 2020

Δημόσιος Τομέας

Σύντομη Περιγραφή

Όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προσέρχονται προς εργασία στους χώρους εργασίας τους. 

Εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί,
ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, λόγω του ότι εμπίπτουν στην εν
λόγω κατηγορία Β, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως.

(β) εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην  κατηγορία B και που δεν δύναται λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν επιθυμούν να  εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν  να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας ασθενείας, η οποία λογίζεται ως άδεια ασθενείας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή όρους απασχόλησης. Αίτημα για λήψη ειδικής άδειας ασθενείας υποβάλλεται στον οικείο Προϊστάμενο.

Εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι  δεν μπορούν να εκτελούν καθήκοντα εργασίας εξ’ αποστάσεως ή δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ή/και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη άδειας ανάπαυσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή  όρους απασχόλησης ή τη λήψη Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες, με την οποία συνεπάγεται ότι η περίοδος της άδειας αυτής θεωρείται ως συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων/παραχώρησης φιλοδωρήματος αποχώρησης/ Ταμείων Προνοίας και λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς παραχώρησης προσαύξησης, δέκατου τρίτου μισθού και προαγωγής, υποβάλλοντας αίτηση προς τον οικείο Προϊστάμενο τους σε έντυπο που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών.

(ε) η Ειδική Άδεια Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) Ο δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα 60% του μισθού του για τα πρώτα €1.000 και 40% για τα υπόλοιπα €1.000 και δεν υπάρχει όριο μισθού για να αιτηθεί εργαζόμενος την υπό αναφορά άδεια∙

(ii) για τους μονογονιούς τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), αυξάνονται σε 70% και 50%, αντίστοιχα και δεν υπάρχει όριο μισθού∙

(iii) αν ο ένας γονέας λάβει την ειδική άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να την λάβει για την ίδια περίοδο

(iv) παραχωρείται μόνο εάν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή εξ΄ αποστάσεως ή δεν επιθυμεί να εργαστεί∙

(v) για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους, οι οποίοι έλαβαν το εν λόγω επίδομα της Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες.

·

Τομέας Παιδείας

Σύντομη Περιγραφή

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να συνεχίσει την εκπόνηση προγράμματος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η αναστολή φοίτησης στα δημόσια σχολεία με στόχο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Επαναρχίζει  από την 11η Μαΐου 2020  η λειτουργία των σχολείων, σε ότι αφορά την Γ΄ Λυκείου και τους τελειόφοιτους μαθητές Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με την τήρηση μέτρων προστασίας και υγιεινής, στη βάση Κατευθυντηρίων Οδηγιών που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Νοείται περαιτέρω ότι, για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να εκδώσει σχετικές Κατευθυντήριες  Οδηγίες

·

Ουσιώδεις Υπηρεσίες

Σύντομη Περιγραφή

Επιπρόσθετα των Ουσιωδών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπως έχουν καθοριστεί με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005.

Καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(α) To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

(β)  το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(γ)  οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

(δ)  το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,

(ε)  το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(στ)  η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(ζ)  η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών,

(η)  οι ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:

(i)  Συστήματα πληρωμών – Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,

(ii) Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,

(iii)   Διαχείριση Διαθεσίμων – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,

(iv)   Διαχείριση Νομίσματος – Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,

(v)   Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,

(vi)   Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας,

(vii)    Οικονομικής Ανάλυσης& Ερευνών,

(viii)  Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Πληροφορικής της Τράπεζας,

(θ)   η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(ι)    το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

(κ)   το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και

(λ)  οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

·

Ατομικές Ελευθερίες / Μετακινήσεις / Περιοριστικά Μέτρα

Αυξάνεται ο αριθμός μετακινήσεων σε τρεις την ημέρα με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS)  στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών.

Oλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

(α) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας,

(β)  αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών λιανικού εμπορίου από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(γ)  επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,

(δ)  μετάβαση σε τράπεζα, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή εφικτή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ε)  διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα),

(στ) συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων,

(ζ) μετακίνηση για ατομική άθληση (περπάτημα, κολύμπι, ποδηλασία, κλπ) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα,

(η) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων.

Oλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

 1. Η μετακίνηση για μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό και/ή κτηνίατρο.

2. Για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού. 

3. Μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.

 4. Μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις 

5. Διακίνηση ατόμων με αναπηρία, ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και ατόμων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, 

Για τις κατηγορίες (4) και (5) όπου είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβάνεται και ο  συνοδός τους.

Oλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση διακίνησης από τις 10 μετά μεσημβρία μέχρι τις 6 προ μεσημβρίας, πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες.

Επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς κολύμβησης στη θάλασσα (ατομική άθληση), νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Η εν λόγω μετάβαση θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα και τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν την ίδια μέρα στη μόνιμη (πρώτη) κατοικία τους το αργότερο μέχρι τις 10 μ.μ. οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης.

Απαγορεύεται η παραμονή και/ή ξεκούραση στον χώρο της παραλίας, πριν και μετά την κολύμβηση, πλην για σκοπούς πρόσβασης στη θάλασσα. 

Επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών από μια επαρχία σε άλλη για σκοπούς φροντίδας ατόμων που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ή/και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας, κοκ) με την προσκόμιση βεβαίωσης από τα εν λόγω άτομα.

Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. Θεία Λειτουργία) και νοουμένου ότι, εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων

Συνεχίζει να ισχύει το διάταγμα για γάμους, βαφτίσεις και κηδείες για μέγιστη συνάθροιση 10 ατόμων για συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή/και άλλα οχήματα που δεν αφορούν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν θα υπερβαίνει τα τρία, εξαιρουμένων ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους. 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλο πρόσωπο, να τον μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου.

Απαγορεύεται η παρουσία προσώπων σε οποιαδήποτε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων.

Επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικεία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

·

Οικονομία / Επιχειρήσεις

Επιτρέπεται η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδόθηκαν από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ταυτόχρονα επιτρέπεται η λειτουργία όλων των  επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν παρεμφερή οικονομική δραστηριότητα.

Επαναλειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται εντός κλειστών εμπορικών κέντρων (malls) και πολυκαταστημάτων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τροφίμων (π.χ. υπεραγορές).

Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία είτε αυτές των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον. 

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής

Επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Αναστέλλεται η λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων  με εξαίρεση όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες για:

1. Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης, 

2. Προσωρινή   φιλοξενία   ξένων   περιηγητών,  οι   οποίοι   δεν   κατέστη   δυνατόν  να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους,

3. Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνών Οργανισμών με τα οποία /με τους οποίους η Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους, 

4. Φιλοξενία αιτητών ασύλου/ ατόμων που ζητούν καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,

5. Προσωρινή φιλοξενία επαγγελματιών υγείας και άλλου προσωπικού, το οποίο εργάζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για σκοπούς αντιμετώπισης του Κορωνοϊού.

(α)   εμπορικά κέντρα (malls) και πολυκαταστήματα,

(β) καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν κατ΄ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο, 

(γ) κέντρα διασκέδασης,

(δ) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,

(ε)  βιβλιοθήκες,

(στ) μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,

(ζ) πρακτορεία τυχερών παιγνίων και καζίνο,

(η) αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,

(θ)  θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ), 

(ι) κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής-μασάζ, και

(κ) πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους (third party ground handlers or self-handlers), ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2019 έως 2020, εξαιρουμένων αυτών που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται, δυνάμει των περί Πολιτικής Αεροπορίας Διαταγμάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής

Επειδή προβάλλει επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης και διατήρησης ικανοποιητικής επάρκειας αποθεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία προς εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού και η αποφυγή δημιουργίας ελλείψεων στο εσωτερικό, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου:

α) Απαγορεύεται η εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ακόλουθες ουσίες από τη Δημοκρατία προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, περιλαμβανομένων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνον κατόπιν γραπτής έγκρισης από τον Υπουργό Υγείας:

(i) Αζιθρομυκίνη (Azithromycin) 

(ii) Κεφεπίμη (Cefepime)

(iii) Κεφρτιαξόνη (Ceftriaxone)

(iv) Χλωροκίνη (Chloroquine)

(v)  Δεξαμεθαζόνη (Dexamethasone)

(vi) Φαβιπιραβίρη (Favipiravir)

(vii)  Υδρόξυχλωροκίνη (Hydroxycholorquine)

(viii) Λοπιναβίρη (Lopinavir)

(ix) Μεροπενέμη (Meropenem)

(x)   Μεθυλοπρεδνιζολόνη (Methylprednisolone)

(xi) Οστελταμιβίρη (Oseltamivir)

(xii) Παρακεταμόλη (Paracetamol)

(xiii) Πιπερακιλλίνη (Piperacillin)

(xiv)  Ρεμδεσεβίρη (Remdesivir)

(xv)  Ριτοναβίρη (Ritonavir)

(xvi) Ταζοβακτάμη (Tazobactam)

(xvii)Τεικοπλανίνη (Teicoplanin)

(xviii) Τοκιλιζουμάμπη (Tocilizumab)

(xix) Βανκομυκίνη (Vancomycin)

β) Προς τον σκοπό της εφαρμογής του πιο πάνω Κανονισμού, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρονται ή επίκειται η μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες και που προορίζονται για εξαγωγή από τη Δημοκρατία σε άλλη χώρα, η Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων αποστέλλει σε λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται προς τον σκοπό τούτο από τον Υπουργό Υγείας, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, προς εξέταση και έγκριση ή απόρριψη.

Επιτρέπονται μετακινήσεις ιδιωτικών σκαφών μεταξύ αδειοδοτημένων χώρων ελλιμενισμού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, για σκοπούς συντήρησης και επισκευών. 

Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων στους λιμένες της Δημοκρατίας μόνο για ανεφοδιασμό (δεν επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών ή η αντικατάσταση πληρωμάτων).

Επιτρέπεται η αντικατάσταση πληρωμάτων για εμπορικά σκάφη.

Τα φαρμακεία και υπεραγορές τροφίμων εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

(α) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί,  ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του,

(β)  εξήντα ετών και άνω, και

(γ)  με αναπηρίες.

Όσες επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν).

·

Μαζικές και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις

Σύντομη Περιγραφή

Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων.

·

Δημόσιοι Χώροι Συναθροίσεων

Σύντομη Περιγραφή

Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ΄ αυτούς:  

(α)  Πάρκα (επιτρέπεται η πρόσβαση σε πεζόδρομους και πεζόδρομους εντός πάρκων μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης).

(β)   Παιδότοπους.

(γ)  Δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια.

·

Άθληση αθλητών, ατομική και ομαδική άθληση, κλειστοί χώροι άθλησης

Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο ΚΟΑ, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή

Επιτρέπεται η ατομική άθληση, ήτοι περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, σε ανοικτούς χώρους, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων των γονέων που αθλούνται.

Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του Κανονισμού 2.1, επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοικτές εγκαταστάσεις για τα πιο κάτω ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας:

(i) αντισφαίριση,
(ii) γκολφ,
(iii) ιππασία,
(iv) σκοποβολή,
(v) τοξοβολία,
(vi) υποβρύχια δραστηριότητα,
(vii) ορειβασία-αναρρίχηση,
(viii) αεραθλητισμός,
(ix) μηχανοκίνητος αθλητισμός, νοουμένου ότι σε κάθε μηχανοκίνητο όχημα επιτρέπεται μόνο ένας αθλητής,
(x) άθληση στη θάλασσα με ιστιοφόρα σκάφη (ιστιοπλοΐα), κανό και καγιάκ, νοουμένου ότι σε κάθε σκάφος επιτρέπεται μόνον ένας αθλητής.

Νοείται ότι, για όλα τα πιο πάνω αθλήματα,  δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία πέραν των δύο προσώπων στην ίδια εγκατάσταση, χωρίς να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών  (όπου εφαρμόζεται)  και τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Σωματείων που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας, οι ατομικές προπονήσεις  των ποδοσφαιριστών τους, σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, περιλαμβανομένου του προπονητή, χωρίς να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής τους

Απαγορεύεται η πρόσβαση στους κλειστούς χώρους άθλησης, εξαιρουμένων εκείνων στους οποίους, με βάση τα σχετικά Διατάγματα, επιτρέπεται η άσκηση, ήτοι:

Eπιτρέπεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,  η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δυο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή

·

Κρατικά και Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια

Σύντομη Περιγραφή

Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια επιτρέπονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς, με βάση τις  οροφές που θα τεθούν και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Υγείας και επίσης επιτρέπεται η λειτουργία οδοντιατρικών κέντρων και οδοντιατρείων.

Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε ασθενείς.

·

Μέτρα Προφύλαξης

Πρόσωπα τα οποία προσεγγίζουν χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα.

Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους , τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.  

Επιπρόσθετα, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(α)   Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,

(β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό, 

(γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους,

(δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών, 

(ε) στα εργοτάξια.

Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους μάσκες προστασίας.

Οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες  υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν  μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των  καθηκόντων τους: 

Απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και γαντιών.

Νοείται περαιτέρω ότι, οφείλουν να τηρούν τα  μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες  που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.

Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί, πρέπει να τηρούν μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

·

Άτομα σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού ή αυτοπεριορισμού

Σύντομη Περιγραφή

Τα άτομα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και καθεστώς αυτοπεριορισμού, υποχρεούνται να:

Παραμένουν εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν, εκτός αν λάβουν οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δημόσιας υγείας για μετάβαση σε Ιατρικό Κέντρο.

(ii)  Διατηρούν απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα, και
(iii)  Μη δέχονται κατ’ οίκον επισκέψεις εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν

Νοείται ότι, τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού περιορισμού και/ή το καθεστώς αυτοπεριορισμού

·

Ενέργειες εάν εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης

Σύντομη Περιγραφή

Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους: 

Νοείται ότι, πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις  κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf

Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού:  

Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή σε υπηρεσία στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης  και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της  Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

·

Κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλων

Σύντομη Περιγραφή

Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου: 

Επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ΄ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών:

Οποιοδήποτε πρόσωπο αφικνείται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξη του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία.

Αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.