#ΘαΤαΚαταφερουμε

Μετακινήσεις

Σκοποί Μετακίνησης

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών, η κάλυψη των οποίων δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους, επιτρέπονται μόνο:

 • Για μετάβαση από και προς την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες
 • Για τις πιο κάτω οκτώ (8) κατηγορίες σκοπών:

         1.   Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό

         2.   Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών λιανικού εμπορίου

         3.   Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

         4.   Αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης

         5.   Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)

         6.   Μετακίνηση για ατομική άθληση (περπάτημα, κολύμπι, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκόλφ κλπ) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα

          7.   Μετάβαση ή σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων ή για ατομική προσευχή.

          8.   Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α) και νοουμένου ότι αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα.

·

Διαδικασία Έγκρισης Μετακίνησης

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες: η βεβαίωση μετακίνησης είναι πάγια (Έντυπο A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για άτομα κάτω των 65 ετών (1 επιλογή):

 • Μόνο μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998 με την ενδεδειγμένη μορφή.

 

Για άτομα άνω των 65 ετών (3 επιλογές):

 • Αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS): στον αριθμό 8998 με την ενδεδειγμένη μορφή, ή
 • Συμπλήρωση και εκτύπωση του Έντυπου Β: (Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών), υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη, η οποία να περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης, ή
 • Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτών: Σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα), υπογραφή και ημερομηνία.

 

Για όλους:

Τηλεφωνικό Κέντρο για την διευκόλυνση των πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μέσω της υπηρεσίας γραπτού μηνύματος (SMS) 8998 για σκοπούς κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης, του οποίου η χρήση ενδείκνυται κατ’ εξαίρεση μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Εξυπηρέτηση κατόχων αριθμού τηλεφώνου από ξένο παροχέα, καθώς η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) 8998 δεν υποστηρίζει λήψη μηνυμάτων από ξένους αριθμούς
 • Εξυπηρέτηση πολιτών που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στις προσπάθειες εξασφάλισης έγκρισης μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 06:00πμ μέχρι και τις 21:00μμ., τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, ως ακολούθως:

 • Για κυπριακούς αριθμούς: 80012012
 • Για ξένους αριθμούς: +357 22 263030

Επισημαίνεται πως το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος IVR (Interactive Voice Response) κλήσεις μόνο από κινητό τηλέφωνο.

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν το σύστημά αυτό για σκοπούς κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης, θα λαμβάνουν σχετική απάντηση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στα κινητά τους τηλέφωνα.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα, επιτρέπεται μία μόνο κατ’ εξαίρεση μετακίνηση ημερησίως, ανεξαρτήτως μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση έγκρισης.

Σημειώνεται πως ο πολίτης φέρει προσωπική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει στο τηλεφωνικό κέντρο και υπέχει ευθύνη για ψευδή δήλωση.

Σε κάθε μετακίνηση, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου, συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης που έχουν λάβει καθώς και αποδεικτικά ταυτοποίησης ως εξής:

 • Κύπριοι πολίτες: κυπριακή ταυτότητα
 • Ευρωπαίοι πολίτες: βεβαίωση εγγραφής
 • Υπήκοοι τρίτων χωρών: άδεια διαμονής

Για ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών ΜΟΝΟ, που αιτιολογημένα δεν έχουν βεβαίωση εγγραφής ή άδεια διαμονής αντίστοιχα, τότε κατ’ εξαίρεση θα γίνεται αποδεκτό άλλο αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. ξένο διαβατήριο, ξένη ταυτότητα, διπλωματικό διαβατήριο).

Ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

Για όλες τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις, η κάθε βεβαίωση μετακίνησης αφορά μία μεμονωμένη κίνηση.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του κάθε πολίτη, πέραν της εργασίας, μόνο τρεις φορές τη μέρα.

·

Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης

Έντυπο Α: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Για βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου (Έντυπο Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

 

Έντυπο Β: Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (αφορά μόνο πολίτες άνω των 65 ετών)

Για δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών (Έντυπο Β) απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

·

Οδηγίες για αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS)

Θα επιτρέπονται τρία (3) μόνο γραπτά μηνύματα SMS την ημέρα από κάθε πολίτη!

Μήνυμα SMS μπορεί να σταλεί από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

κενό Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας
 

Όπου:

 • Χ ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη.
 • Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης για:
  • Κύπριους πολίτες: ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας
  • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.
  • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).

Όσον αφορά την μορφή του αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης σημειώστε πως το σύστημα αποδέχεται: αριθμούς, μέχρι 3 γράμματα και συνολικά μέχρι 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα).

Οι πολίτες, εφόσον αποστείλουν το μήνυμα και τύχουν έγκρισης, θα έχουν δικαίωμα μετακίνησης για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης.

Μετά την αποστολή του μηνύματος SMS θα λαμβάνεται απάντηση με την πιο κάτω μορφή:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <Χ> <Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης> ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
APPROVED <Χ> VALID FOR REASONABLE AMOUNT OF TIME

Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει κάνει λάθος στην μορφή του μηνύματος θα λαμβάνει απάντηση:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΛΑΘΟΣ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Χ ΑΔΤ/ARC ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
REJECTED/INVALID MESSAGE FORMAT: Χ ID/ARC POSTAL CODE

Σε περίπτωση που ο πολίτης ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό ημερήσιο όριο μετακινήσεων (ένα SMS την ημέρα) λαμβάνει απάντηση:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΧΕΤΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
REJECTED YOU HAVE REACHED THE LIMIT OF THE DAILY PERMITTED MOVEMENTS

Επειδή έχει απαγορευτεί η μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α) και νοουμένου ότι αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα, στα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτό το χρονικό διάστημα θα αποστέλλεται το ακόλουθο μήνυμα:

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 22:00 – 6:00 REJECTED-MOVEMENT OF PERSONS IS NOT ALLOWED BETWEEN 22:00 – 6:00

·

Συχνές Ερωτήσεις

Μέρος Α: Γενικές Ερωτήσεις

Η εύκολη μετάδοση και εξάπλωση του covid-19 θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και προκαλεί αυξημένη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες, τόσο ως μέτρο αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης, συμβάλλει σημαντικά στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών που δεν έλαβαν έγκαιρα παρόμοιας φύσεως μέτρα, αποφασίστηκε όπως λάβουμε αυστηρά αλλά αποτελεσματικά περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης. Ο περιορισμός των μετακινήσεων των πολιτών αποτελεί το μόνο ασφαλή τρόπο διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, ελέγχου της εξάπλωσης του κορωνοϊού, καθώς και της ιχνηλάτησης των επαφών των υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Είναι ξεκάθαρο ότι η διάρκεια καθώς και η φύση των μέτρων θα καθοριστούν από τη συμπεριφορά και τη συνεργασία του κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθώς η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει τις οποιεσδήποτε παραλήψεις και πειραματισμούς. Ο απόλυτος αποκλεισμός ως έσχατη επιλογή, θα δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Επομένως, η απόλυτη συμμόρφωση με τα υφιστάμενα μέτρα αποτελεί τη μοναδική επιλογή αποφυγής του.

Με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας με τίτλο: «Ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2020», έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 στις 6 π.μ. μέχρι τη Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 12 μ.μ. μέτρα που αφορούν στον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Τα περιοριστικά μέτρα αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας,

συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, το ιατρικό /νοσηλευτικό προσωπικό, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσία, αλλά και πρόσθετες άλλες υπηρεσίες/ επαγγέλματα που αναφέρονται στα διατάγματα.

Το «Έντυπο Α» αφορά στη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου. Θα πρέπει να δίνεται υπογεγραμμένη από τους εργοδότες ή προϊσταμένους, στους εργαζόμενους η μετάβαση των οποίων στον εργασιακό τους χώρο, θεωρείται αναγκαία, με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε υπηρεσία/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο εν λόγω έντυπο, το οποίο, θα συμπληρώνεται μια φορά, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν τη φύση της εργασίας, τον τόπο κατοικίας, τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από και προς τον εργασιακό του χώρο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και συμπληρωμένο επαρκώς, το ανάλογο Έντυπο. Η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου παραχωρείται εφάπαξ όπου υπάρχουν σταθερά ωράρια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό ή όπου ο εργαζόμενος εργάζεται με σύστημα βάρδιας, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ανανεώνει ημερησίως τη βεβαίωση ώστε να αντικατοπτρίζει το ωράριο εργασίας της εκάστοτε ημέρας.

Η μετακίνηση πολιτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο 3 φορές ημερησίως για ένα από τους πιο κάτω 8 σκοπούς:

 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό.
 2. Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών λιανικού εμπορίου
 3. Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 5. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα).
 6. Μετακίνηση για ατομική άθληση (περπάτημα, κολύμπι, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκολφ, κλπ) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα
 7. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων ή για ατομική προσευχή
 8. Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας (στην κατηγορία 8 εμπίπτει μεταξύ άλλων η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων, ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία γονέων και τέκνων).


Επομένως, οι πολίτες για να κάνουν χρήση του δικαιώματος για εξασφάλιση άδειας για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα (sms) στον ειδικό αριθμό ‘8998’, καθορίζοντας τον αριθμό της επιλογής τους.

Να σημειωθεί ότι το «Έντυπο Β» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική επιλογή ΜΟΝΟ από πολίτες άνω των 65 ετών.

X (Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ)

ΧΧΧΧΧΧ (ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΧΧΧΧ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ)

Χ πρέπει να είναι ένας μοναδικός αριθμός από το 1 μέχρι το 8, που αντιστοιχεί στο σκοπό μετακίνησης του πολίτη.

Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης για:

 • Κύπριους πολίτες: μόνο ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας
 • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.

• Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).

Ταχυδρομικός Κώδικας Οικίας πρέπει να είναι 4 αριθμοί.

Όχι. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο λόγος μετακίνησης όταν επιλεγεί ο σκοπός μετακίνησης με αριθμό 8. Ο λόγος μετακίνησης αναφέρεται και αιτιολογείται στον αστυνομικό που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί εναλλακτική μέθοδο ως προς την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) και η χρήση του ενδείκνυται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

• Εξυπηρέτηση κατόχων αριθμού τηλεφώνου από ξένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας, καθώς η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) 8998 δεν υποστηρίζει λήψη μηνυμάτων από ξένους αριθμούς

• Εξυπηρέτηση πολιτών που δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τον οποιονδήποτε λόγο

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 06:00 – 21:00, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα:

• Από αυτοματοποιημένο σύστημα IVR (Interactive Voice Response) στους αριθμούς 80012012 ή 22263030 για αριθμούς από ξένους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

• Κατ’ εξαίρεση, από λειτουργό εξυπηρέτησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο πολίτης δεν έχει εξυπηρετηθεί από το IVR.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο κλήσεις που διεκπεραιώνονται από κινητό τηλέφωνο.

Η εξουσία για τη διεξαγωγή ελέγχων για την εφαρμογή των σχετικών διαταγμάτων συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της λειτουργίας υποστατικών και της μετακίνησης πολιτών έχει παραχωρηθεί στην Αστυνομία Κύπρου και στις ομάδες που την απαρτίζουν.  Επιπλέον, οι Υγειονομικοί Λειτουργοί των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ιατρικών και  Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Υπηρεσία Θήρας και η Πολιτική Άμυνα.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης οι εργαζόμενοι/πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, συμπληρωμένο το ανάλογο για κάθε περίπτωση Έντυπο Α ή Β (εκεί όπου επιτρέπεται), ή απαντητικό μήνυμα (sms) από την υπηρεσία 8998, ή χειρόγραφη δήλωση όπου δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα προηγούμενα, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τον σκοπό μετακίνησης. Για την επιλογή 8, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Ναι. Σε όσους ενεργούν κατά παράβαση των διαταγμάτων, είτε πρόκειται για απαγόρευση των αχρείαστων μετακινήσεων, είτε για οποιαδήποτε άλλη παράβαση, θα γίνεται άμεση επιβολή προστίμου της τάξης των τριακόσιων (300) ευρώ. Να σημειωθεί ότι θα διατηρείται πάντα η ευχέρεια, εάν κριθεί σκόπιμο από τα όργανα της τάξεως, καταχώρησης ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο, με ευχέρεια επιβολής φυλάκισης μέχρι έξι μηνών ή/και ποινή προστίμου που δύναται να ανέρχεται μέχρι και τις 3.000 ευρώ.

Για όλες τις περιπτώσεις/σκοπούς στους οποίους γίνεται αναφορά στο Έντυπο Β (μετάβαση σε σουπερμάρκετ, τράπεζα, άσκηση κ.τ.λ.) οι πολίτες πρέπει να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα στο 8998 με τον αντίστοιχο λόγο μετακίνησης και μόνο κατόπιν έγκρισης από τον

αποστολέα «CYREPUBLIC» για εύλογο χρονικό διάστημα, μπορούν να διεκπεραιώνουν την αιτούμενη μετακίνηση.

Για άτομα άνω των 65 ετών, επιτρέπεται εναλλακτικά:

(α) η χρήση του Εντύπου Β

(β) η χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση.

Να σημειωθεί ότι και στις 2 περιπτώσεις ο πολίτης θα πρέπει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την εν λόγω μετακίνηση.

Οι βεβαιώσεις μπορούν να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας https://www.covid19.cy. Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης για άτομα άνω των 65 ετών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα), υπογραφή και ημερομηνία.

Για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω, θα πρέπει να ζητείται έγκριση μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο 8998 από κινητό της κατοχής τους. Παιδιά κάτω των 12 ετών που μετακινούνται, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να έχουν μόνο την πολιτική ταυτότητα ή το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού τους.

Βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 και μέχρι την αναθεώρησή του, άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες είναι ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα

και χωρίζονται στις δυο πιο κάτω κατηγορίες:

Α Κατηγορία: Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε χώρους όπου συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων:

1.Ηλικία άνω των 65 ετών.

2.Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα μέτριας βαρύτητας)

3.Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 15-30 ml/min).

4.Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ή/και με βλάβες οργάνων-στόχων (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακή νόσος, αμφιβληστροειδοπάθεια, χρόνια περιφερική νευροπάθεια – εκτός αν εμπίπτει στην κατηγορία Β).

5.Νοσογόνος παχυσαρκία BMI > 40.

6.Αιμοσφαιρινοπαθείς (ομόζυγοι θαλασσαιμίας, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία).

7.Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια σταδίου Child-Pugh C.

8.Σοβαρές γενετικές διαταραχές πήξης.

9.Νευρομυοπάθειες.

10.Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Β Κατηγορία: Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και συνιστάται να εργάζονται από το σπίτι:

1.Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, ασθενής σε χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή ΒiPaP] κατ’ οίκον, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή/λοβεκτομή).

2.Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min και αιμοκαθαρώμενοι).

3.Καρδιακή αρρυθμία με μόνιμο απινιδιστή ή καρδιοπάθεια με μόνιμο απινιδιστή και αμφικοιλιακό βηματοδότη.

4.Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά NYHA III ή IV.

5.Καρδιαγγειακή νόσος: i. Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή εμφύτευση stent τους τελευταίους 12 μήνες, ii. Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, iii. Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική σημειολογία.

6.Μυοκαρδιοπάθειες (Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδος, υπερτροφική, διατατική, διηθητική (αμυλοείδωση)).

7.Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη-διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη.

8.Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

9.Ενεργός χρόνια λήψη κορτικοειδών (≥ 20mg πρενδιζόνης ή ισοδύναμο της για ≥ 1 μήνες).

10.Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

11.Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.

12.Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3.

13. Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες.

 

Μέρος Β: Ειδικές Ερωτήσεις

Ο εργοδότης/προϊστάμενος κάθε εργαζομένου ή αυτοεργοδοτούμενος, κάνοντας χρήση του Εντύπου Α, έχει τη δυνατότητα να διευκρινίσει τον λόγο, για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του εργαζομένου όπως και σε ποια επαρχία. Θα πρέπει επίσης να κάνει αναφορά στη χρονική διάρκεια που ο εργαζόμενος θα μπορεί να μετακινείται, για την διεκπεραίωση της εργασίας του.

Όχι η μετάβαση από πόλη σε πόλη για λόγους εκτός εργασίας απαγορεύεται μέχρι τις 21 Μαΐου 2020 εκτός των περιπτώσεων μετάβασης για βοήθεια ευπαθούς ατόμου ή ατόμου που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Επίσης επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη πόλη για σκοπούς ατομικής κολύμβησης για κατοίκους επαρχιών που δεν διαθέτουν παραλίες.

Σχετικά με την οικιακή βοηθό ή οποιανδήποτε νοσοκόμο/φροντιστή ηλικιωμένων ή ευπαθών ομάδων που διαμένουν εκτός σπιτιού μπορεί να γίνεται χρήση του Εντύπου Α από τον εργοδότη του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και παραχώρηση επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Το έντυπο, το οποίο καλύπτει την εργασία, αφορά τη μετάβασή σας από και προς τον εργασιακό σας χώρο. Εάν π.χ. ο φούρνος είναι στη διαδρομή σας, επιτρέπεται και νοουμένου ότι δεν θα εκτραπείτε από την διαδρομή σας, η οποία καθορίζεται από τη διεύθυνση διαμονής αλλά και από την διεύθυνση του εργασιακού σας χώρου.

Θα πρέπει να υπάρχει έγκριση μέσω γραπτού μηνύματος στο 8998, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως διαζευκτήριο έγγραφο, έγγραφο δικαστηρίου για την επιμέλεια των παιδιών, άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το δικαστήριο για το διαζύγιο, ή βεβαίωση δικηγόρου ό,τι το ζεύγος τελεί σε διάσταση.

Από την έναρξη ισχύος των περιοριστικών μέτρων έχουν απαγορευτεί καθολικά οι συνάξεις σε οικίες εκτός από όσους διαμένουν μόνιμα σε αυτές, καθώς και η κυκλοφορία από τις 10 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. πέραν των εργαζομένων που κατέχουν το Έντυπο Α.

Απαγορεύεται η μετάβαση πολιτών για αναψυχή ή άσκηση σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα, και παραλίες. Επιτρέπεται η μετάβαση για άσκηση σε ανοικτούς χώρους, και πεζόδρομους καθώς και η μετάβαση για ατομική κολύμβηση χωρίς παραμονή στην παραλία. Για κάθε τέτοια μετακίνηση ο πολίτης θα πρέπει  να έχει στην κατοχή του  την απαιτούμενη έγκριση μετακίνησης.

Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων σε ορεινές περιοχές επιτρέπεται μόνο στα όρια της επαρχίας διαμονής και ο κυνηγός θα πρέπει να έχει μαζί του έγκριση μετακίνησης μέσω γραπτού μηνύματος στο 8998 ή με το έντυπο Β καθώς επίσης και ανανεωμένη άδεια κυνηγίου. Τονίζεται ότι η μετάβαση για τον πιο πάνω λόγο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δυο άτομα.

Οι μετακινήσεις για αυτούς τους λόγους θα πρέπει αυστηρά να περιορίζονται στην εγγύτερη δυνατή περιοχή του χώρου διαμονής του κάθε πολίτη. 

Σημειώνεται επίσης ότι η ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους επιτρέπεται νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δυο άτομα εξαιρουμένων των ανηλίκων τέκνων των γονέων που αθλούνται.

Από τις 4/5 επιτρέπεται η ατομική κολύμβηση αφού πρώτα ληφθεί έγκριση μετακίνησης μέσω γραπτού μηνύματος στο 8998 ή με τη χρήση του εντύπου Β για άτομα άνω των 65 ετών.

Σημειώνεται ότι οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης.

Επίσης απαγορεύεται η παραμονή και/ή ξεκούραση στο χώρο της παραλίας, πριν και μετά την κολύμβηση, πλην για σκοπούς πρόσβασης στη θάλασσα.

Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς:

 • Πάρκα
 • Παιδότοποι
 • Κλειστοί και ανοικτοί χώροι αθλήσεως
 • Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων όπως πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια.

Επίσης απαγορεύοτναι οι μαζικές συγκεντρώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και η διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Επιτρέπεται από 4/5 η ατομική προσευχή σε εκκλησίες εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. θεία λειτουργία, κηδεία, γάμος κλπ) και νοουμένου ότι εντός του χώρου δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων.

Αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια της υγείας και της ζωής των συμπολιτών μας. Η βόλτα με το αυτοκίνητο δεν αποτελεί λόγο για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση και συνεπώς, δεν επιτρέπεται.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων. Νοείται ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την απαραίτητη βεβαίωση μετακίνησης.

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 οι κρατικές Υπηρεσίες επαναλειτουργούν πλήρως και με βάση τις οδηγίες της διοίκησης του κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των λειτουργών και των πολιτών. Να σημειωθεί ότι όσες ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν τις εργασίες τους ή επαναλειτουργούν θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα και οδηγίες των σχετικών διαταγμάτων και να συμμορφώνονται με τους υπό αναφορά περιορισμούς.

Μπορείτε να μεταφέρετε τον /την σύζυγό σας από και προς το χώρο εργασίας του εάν αυτός/αυτή δεν οδηγεί, νοουμένου ότι στη βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένου αναγράφει ότι ο εργαζόμενος δεν οδηγεί και θα τον μεταφέρει από και προς το χώρο εργασίας του άλλο άτομο Α ή Β βαθμού συγγένειας καθώς επίσης και τα προσωπικά στοιχεία του οδηγού. Ο οδηγός θα πρέπει πάντοτε να διατηρεί μαζί του, αντίγραφο της βεβαίωσης μετακίνησης εργαζόμενου του ατόμου που θα μεταφέρει.

Σε αυτήν την περίπτωση  θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστείλετε γραπτό μήνυμα SMS στο 8998 επιλέγοντας το σκοπό μετακίνησης 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει μία από τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις που δικαιούστε ημερησίως και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει πραγματικά σοβαρός λόγος. Για άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8.  Θα επίσης να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το λόγο της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης (π.χ. τιμολόγιο ηλεκτρολόγου, ή/και τίτλο ιδιοκτησία του ακινήτου).

Όχι. Η μετάβαση στο εξοχικό, δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του διατάγματος για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση. Επομένως, η μετάβαση στο εξοχικό για αναψυχή, εμπίπτει στην κατηγορία δραστηριοτήτων αναγκαστικής απαγόρευσης.

Ο επαγγελματίας γεωργός μπορεί να μεταβεί στο χωράφι του έστω και αν αυτό είναι σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία του ή σε άλλη επαρχία συμπληρώνοντας το Έντυπο Α. Πρόσθετα, θα πρέπει να κατέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του έχει όντως για προορισμό το χωράφι του και αποδεικτικά ιδιοκτησίας π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων κατά τον έλεγχο.

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ και επιθυμείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένο χωράφι/περιβόλι έστω και αν αυτό είναι σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία του ή σε άλλη επαρχία για να το συντηρήσετε, αυτό πρέπει να γίνεται, αφού στείλετε μήνυμα στο 8998 επιλέγοντας το 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει μία από τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις που δικαιούστε ημερησίως. Για άτομα άνω των 65 ετών τα όποια μεταβαίνουν στο χωράφι τους για γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8.

Θα πρέπει επίσης να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του ατόμου έχει όντως για προορισμό το χωράφι αυτό π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. είναι αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει εκδώσει ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους ότι η μετάβαση για  σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα ή στους υδατοφράκτες, επιτρέπεται από τη Δευτέρα, 4/5/2020,  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει στην κατοχή του δελτίο ταυτότητας και την άδεια ερασιτεχνικής αλιείας. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται και η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα από την ακτή, για την οποία δεν απαιτείται άδεια ερασιτεχνικής αλιείας,

• Υποχρεωτική αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998,

• Όχι περισσότερα από δύο άτομα μαζί, νοουμένου ότι έχουν αποστείλει και οι δύο γραπτό μήνυμα,

• Νοείται ότι η άσκηση του δικαιώματος ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα ή στους υδατοφράκτες επιτρέπεται μόνο στα όρια της επαρχίας μόνιμης διαμονής

Μπορείτε με κατ ̓ εξαίρεση χρήση του Εντύπου Β επιλέγοντας ως σκοπό μετακίνησης 5 που αφορά τα άτομα, στα οποία, παρέχουμε βοήθεια και τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Για αυτή την περίπτωση δε θα χρειάζεται αποστολή γραπτού μηνύματος για το άτομο με ειδικές ανάγκες ή για το συνοδό του. Ωστόσο, απαιτείται η κατοχή ιατρικού πιστοποιητικού για το άτομο το οποίο χρειάζεται φροντίδα.

Για λόγους αποφυγής αχρείαστων μετακινήσεων συστήνεται η μετάβαση ενός μόνο ατόμου από κάθε οικογένεια σε υπεραγορά.

Τα ηλικιωμένα άτομα ανήκουν στις ομάδες εκείνες που πρέπει να προστατευθούν μένοντας στο σπίτι, ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε υπεραγορά θα μπορεί να γίνεται από άλλο άτομο, μετά από έγκριση αιτήματος από την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων sms 8998, με σκοπό μετακίνησης το 5. Γενικότερα, θα ήταν φρόνιμο η παροχή οποιονδήποτε αναγκαίων αγαθών ή/και φαρμάκων να γίνεται από τρίτα πρόσωπα και όχι από τους ίδιους τους ηλικιωμένους ή/και όσους εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Μπορείτε να μεταβαίνετε σε φαρμακεία ή και υπεραγορές κατά τις ώρες λειτουργίας τους, εκτός των ωρών μεταξύ 6:00 με 10:00, κατά τις οποίες εξυπηρετούνται μόνο άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Σημειώνεται ότι βάσει του διατάγματος της 30ης Απριλίου 2020, οι υπεραγορές, τα αρτοποιεία, τα ζαχαροπλαστεία και άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης επαναλειτουργούν και τις Κυριακές από τις 4 Μαΐου 2020.

Στην περίπτωση που είναι άμεσα διαθέσιμο, σε συγκεκριμένο φαρμακείο φάρμακο που χρειάζεστε, τότε μπορείτε να μεταβείτε για να το προμηθευτείτε. Νοείται, ότι θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο κατ ̓ εξαίρεση, το Έντυπο Β, για τη μετακίνησή σας αυτή.

Όχι, απαγορεύεται στη βάση των διαταγμάτων. Επισκέψεις για οποιονδήποτε λόγο θα επιτρέπονται μετά τις 21 Μαΐου 2020. 

Όχι, μέχρι τις 21 Μαΐου απαγορεύονται αυστηρώς.

Ναι, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες των διαταγμάτων και προσκομίζονται τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της εν λόγω μετακίνησης και εφόσον χρησιμοποιείτε   μία ή περισσότερες από τις 3 κατ᾽ εξαίρεση μετακινήσεις που δικαιούστε με σχετική έγκριση από τον αριθμό 8998.

Συμπληρωματικά, στις περιπτώσεις όπου φοιτητές χρειάζεται να μετακομίσουν πίσω στο πατρικό τους σπίτι είτε να μεταφέρουν βιβλία από τον προσωρινό τους τόπο διαμονής λόγω αναστολής της φυσικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας θα μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχοντας στην κατοχή τους αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το σκοπό (π.χ. ενοικιαστήριο έγγραφο ή λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).

Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

(α) Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα με εξαίρεση όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες με το κράτος

(β) εμπορικά κέντρα (malls) και πολυκαταστήματα,

(γ) καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο,

(δ) κέντρα διασκέδασης,

(ε) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,

(στ) βιβλιοθήκες,

(ζ) μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,

(η) πρακτορεία τυχερών παιγνίων και καζίνο,

(θ) αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,

(ι) θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ),

(κ) κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής-μασάζ, και

(λ) πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους (third party ground handlers or self-handlers),

Νοείται ότι, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται εντός κλειστών εμπορικών κέντρων (malls) και πολυκαταστημάτων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τροφίμων (π.χ. υπεραγορές):

Επίσης όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία είτε αυτές των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

Οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

– Κατασκευαστικός τομέας και όλες οι παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες

– Λιανικό εμπόριο – επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων , εκτός από εκείνα που στεγάζονται εντός εμπορικών κέντρων/πολυκαταστημάτων. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων θα καθοριστούν από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Υγείας

– Λαϊκές αγορές, πλανοδιοπώληση

– Στάθμευση κρουαζιερόπλοιων για ανεφοδιασμό (χωρίς αποβίβαση επιβατών ή αντικατάσταση πληρωμάτων).

– Αντικατάσταση πληρωμάτων για εμπορικά σκάφη και η μετακίνηση ιδιωτικών σκαφών σε αδειοδοτημένους χώρους, για σκοπούς ελλιμενισμού, συντήρησης και επισκευών

– Λύκεια: μόνο τελειόφοιτοι των δημόσιων (3η Λυκείου) και των ιδιωτικών σχολών μέσης εκπαίδευσης (από 11 Μαΐου). Για όλες τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα ανακοινώσει σχετικό πλάνο. Νοείται, ότι μέχρι της πλήρους επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων θα συνεχίσει η τελεκπαίδευση.

– Διεξαγωγή προγραμματισμένων εγχειρήσεων, βάσει οροφών που θα καθορίσει το Υπουργείο Υγείας

– Οδοντιατρικά Κέντρα/Ιατρεία (όσα παραμένουν κλειστά μετά από το Διάταγμα της 23ης Απριλίου)

– Χρήση ανοιχτών ή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο για αθλητές και αθλήτριες υψηλών επιδόσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών.

– Προπονήσεις για ομαδικά αθλήματα μόνο σε ανοικτούς χώρους, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών, τηρουμένου του ορίου των πέντε ατόμων συυμπεριλαμβανομένου του προπονητή καθώς επίσης και των αποστάσεων ασφαλείας (από 18 Μαΐου)

– Τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία

– Πλήρης λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων

– Αναθεώρηση οδηγιών για δημόσιες μεταφορές (πληρότητα μέχρι 50%)

– Πλήρης λειτουργία Δημόσιας Υπηρεσίας και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Κατά τη δεύτερη φάση (21η Μαΐου – 8η Ιουνίου 2020) θα επαναλειτουργήσουν οι ακόλουθοι τομείς:

– Κομμωτήρια/ κουρεία/ ινστιτούτα αισθητικής (από 21 Μαΐου)

– Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση μόνο σε εξωτερικούς χώρους (από 21 Μαΐου)

– Βιβλιοθήκες ( από 1 Ιουνίου)

– Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί χώροι (από 1 Ιουνίου)

– Πρακτορεία Στοιχημάτων (από 1 Ιουνίου)

– Λιμάνια σε πλήρη λειτουργία (από 1 Ιουνίου), με εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών από κρουαζιερόπλοια

 

Κατά την 3η φάση (9η Ιουνίου – 13 Ιουλίου 2020) θα επαναλειτουργήσουν οι ακόλουθοι τομείς:

– Εμπορικά Κέντρα/Πολυκαταστήματα

– Αεροδρόμια/Αεροπορικές Εταιρείες – σταδιακά και υπό όρους

– Λιμάνια, εξυπηρέτηση και κρουαζιερόπλοιων

– Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

– Ξενοδοχεία

– Παραλίες : Προϋπόθεση η διατήρηση απόστασης ασφαλείας

– Θέατρα και σινεμά ανοιχτού χώρου

– Γυμναστήρια

– Αθλητικά Πρωταθλήματα (χωρίς φιλάθλους)

– Καλοκαιρινά προγράμματα σχολών ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από τη Δευτέρα, θα ισχύουν τα εξής μέτρα υγιεινής στις επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν: 

 1.  8 τ.μ. για κάθε εργαζόμενο και 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους 
 2. υποχρεωτική τοποθέτηση αντισηπτικού σε κάθε είσοδο επιχείρησης 
 3. ανάρτηση έξω από το υποστατικό του αριθμού φυσικής παρουσίας ατόμων εντός του υποστατικού για ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και για διευκόλυνση του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας 
 4. καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά, κτλ 
 5. άμεση πρόσβαση σε μάσκες, θερμόμετρα, κτλ. 

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής.

Η χρήση μάσκας, είναι υποχρεωτική για εργαζόμενους που έχουν άμεση επαφή με κοινό (Δημόσιο και Ευρύτερο δημόσιο τομέα, Λιανικό Εμπόριο, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς). Η χρήση μάσκας από πολίτες στην κοινότητα συστήνεται σε πολυσύχναστους και κλειστούς χώρους, όπως οι υπεραγορές, τα μεγάλα καταστήματα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κοκ.

Επαναρχίζει από την 11η Μαΐου 2020 η λειτουργία των σχολείων, σε ότι αφορά την Γ΄ Λυκείου και τους τελειόφοιτους μαθητές Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με την τήρηση μέτρων προστασίας και υγιεινής, στη βάση Κατευθυντηρίων Οδηγιών που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Πέραν του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και οι Διευθύνσεις των σχολείων καθώς και το απαραίτητο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, όπως αυτό θα καθοριστεί από τις εκάστοτε Σχολικές Εφορείες

Για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα εκδώσει σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες το επόμενο διάστημα.

Μέρος Γ: Θέματα που αφορούν την επιβολή εξώδικου προστίμου

Το εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα εκδίδεται σε όσους ενεργούν κατά παράβαση των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, είτε πρόκειται για απαγόρευση των αχρείαστων μετακινήσεων, είτε για οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η ευχέρεια να επιλεγεί η καταχώρηση ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες και/ή, πρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ. Η διαδικασία αυτή θα επιλέγεται στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Σε πιο σοβαρές παραβάσεις του νόμου, όπως μαζικές συνάξεις πέραν του αριθμού των ατόμων που προνοούνται στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας, υπάρχει πλήρης ευχέρεια στην Αστυνομία αντί να εκδώσει το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ, να προχωρήσει με καταχώρηση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, η οποία φθάνει τους 6 μήνες και/ή, σε πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

Ναι. Εάν η φύση της παράβασης είναι τέτοια, δηλαδή σε περίπτωση που ο παραβάτης με την παράβαση/ παρακοή του προκάλεσε ή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία και η επιβολή εξωδίκου προστίμου κρίνεται από την Αστυνομία ότι δεν

θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της απονομής της δικαιοσύνης, τότε αντί της έκδοσης εξωδίκου προστίμου, η Αστυνομία καταχωρεί την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου για άμεση εκδίκαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, η οποία φθάνει τους 6 μήνες και/ή, σε πρόστιμο ύψους μέχρι 3.000 ευρώ.

Βεβαίως. Οι υποθέσεις που πηγάζουν από παραβάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των υποθέσεων που μπορούν και να καταχωρούνται και να εκδικάζονται από τα δικαστήρια παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που τώρα εκδικάζονται λόγω των εκτάκτων μέτρων. Κατ’ επέκταση, η εκδίκαση αυτού του είδους των υποθέσεων μπορεί να γίνει από το δικαστήριο απρόσκοπτα, ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων έκτακτης κατάστασης λόγω covid-19. Ενδεικτικό είναι ότι ήδη άρχισαν να επιβάλλονται ποινές από δικαστήρια για τέτοιες υποθέσεις οι οποίες καταχωρήθηκαν, μόλις πριν μερικές μέρες.

Ενδείκνυται ηλεκτρονικά, μέσω της JCC Smart (www.jccsmart.com) ή σε εμπορικές τράπεζες, νοουμένου ότι η μετάβαση σε τράπεζα γίνεται κατ’ εξαίρεση, στο μέτρο όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Ναι. Υποθέσεις καταχωρήθηκαν και εκδικάστηκαν από το δικαστήριο, με την επιβληθείσα ποινή να υπερβαίνει κατά πολύ το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ σε περίοδο μάλιστα, πριν από την αύξηση του προστίμου από την Βουλή.