#ΘαΤαΚαταφερουμε

Ενίσχυση Δικτύου Προστασίας Εργαζομένων

1Η Περίοδος, 16/3/2020 – 12/4/2020

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών Επιχειρήσεων και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που λόγω των διαταγμάτων ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους, βάσει του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους ίσο με το 60% των αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €1.214.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” επεξήγησης του Σχεδίου.

Συχνές ερωτήσεις

Το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών μπορεί να τύχει αξιοποίησης από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus

Οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής της.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 προσώπων χρειάζεται να υποβάλουν με την υποβολή της αίτησης κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων που θα παραμείνουν στην εργασία επειδή χρειάζονται οι υπηρεσίες τους, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε αναστολή για προσωρινή περίοδο δεν παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο και του προσωπικού που θα αποδεσμευτεί προσωρινά.

Για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής θα πρέπει η επιχείρηση να υποβάλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση (ΕΕΑ.3), η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει τους εργοδοτούμενους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών της, στους οποίους θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού που περιγράφεται πιο πάνω.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσονται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτούμενους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Σχέδιο.

Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:

Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

1. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερα.

2. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Τονίζεται ότι για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

Τονίζεται, επίσης, ότι η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Η μοναδική υποχρέωση κάθε εργοδοτούμενου είναι να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά στα στοιχεία του λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.coronavirus.mlsi.gov.cy , δεδομένου ότι την αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής θα την υποβάλει ο εργαοδότης.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου, εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.

Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Ισχύει από 11/3/2020 μέχρι 12/4/2020 (ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή με βάση απόφαση της Κυβέρνησης) για: o Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εργοδότες) που έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί. o Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις o Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. o Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη. o Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις:
 • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
 • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020 και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
 • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
 • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Oι εργοδοτούμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της τουριστικής βιομηχανίας (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής τους να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.

·

Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους ίση ή μεγαλύτερη του 25%, βάση του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους στο 60% των αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €1.214.

Συχνές ερωτήσεις

Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, εφόσον έχει ανασταλεί μερικώς η εργασία της επιχείρησης, δηλαδή έχει μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25% κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπει αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους όπως: Υπεραγορές, Οποιεσδήποτε Επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα, εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών, Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, Παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, Συλλογής και διαχείριση αποβλήτων, Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες (περιλαμβανομένων Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων), Κτηνιατρικές δραστηριότητες, Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων), Νοσοκομειακές δραστηριότητες, Γηροκομεία, Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, Φαρμακεία, Εμπόριο Ιατρικών και Ορθοπεδικών ειδών.

Διευκρινίζεται ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιονδήποτε τρόπο στους εργοδοτούμενους που καλύπτονται από το Ειδικό Σχέδιο.

Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους, για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 75%, είτε στο 60% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε Διευθυντές Μέτοχους, συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25% είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα).

Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση (ΕΕΑ.4), η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

Η επιχείρηση, μαζί με την αίτηση, χρειάζεται να υποβάλει κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο της Μερικής Αναστολής των εργασιών της επιχείρησης, όσο και κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους δεν θα ζητηθεί η καταβολή του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος.

Τονίζεται ότι για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

Τονίζεται, επίσης, ότι για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.

Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 75% ή στο 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αναλόγως της περίπτωσης. Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν είτε στο 25% είτε στο 40%, ανάλογα με την περίπτωση, των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο άτομα).

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:

1. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

2. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μεταγενέστερα.

3. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά στα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου δεδομένου ότι την αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής θα την υποβάλει ο εργαοδότης.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας, ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020.

Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

 • Ισχύει από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 για:
  • Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που έχουν ανασταλεί μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.
 • Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 75% είτε στο 60% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.
 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 2 εργαζομένων, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25% είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.
 • Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη.
  • Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
  • Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
  • Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
 • Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους όπως εμφαίνονται πιο κάτω:
  • Υπεραγορές
  • Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα
  • Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών
  • Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
  • Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων
  • Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των
  • Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
  • Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
  • Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων)
  • Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
  • Γηροκομεία
  • Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
  • Φαρμακεία
  • Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
 • Διευκρινίζεται ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιονδήποτε τρόπο στους εργοδοτούμενους που καλύπτονται Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις:
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020 και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEa004EmployerServlet & έντυπα από ομίλους εταιρειών για συμμετοχή στο σχέδιο https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/omilos

·​

Ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τισ σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασίας τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατα το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020.

Με βάση το Σχέδιο, το κράτος καταβάλλει ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων στο 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €900 (αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων)

Συχνές ερωτήσεις

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων αφορά σε πρόσωπα που:

1. έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, ή

2. έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να συμμετέχουν μόνο αυτοτελώς εργαζόμενα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

 • Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι

 • Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται Οδοντίατροι)

 • Κτηνίατροι

 • Φαρμακοποιοί

 • Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού

 • Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών

 • Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ

 • Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων

 • Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)

Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του τόσο για την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως αυτοτελώς εργαζόμενος που επιθυμεί να λάβει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων που έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς την εργασία τους (ΕΕΑ5).

Για τους εργοδοτούμενούς σας, θα πρέπει υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση Πλήρους ή Μερικής Αναστολής (ΕΕΑ 3 και ΕΕ4), ώστε να λάβουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα.

Τόσο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδοτούμενοί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΕΕΑ6).

Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν του Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

 • Ισχύει από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 για: αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, και o αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
 • Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα:
  • Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι
  • Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι)
  • Κτηνίατροι
  • Φαρμακοποιοί
  • Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού
  • Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών
  • Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές, μίνι μάρκετ
  • Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)
 • Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα τους δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
 • Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.
 • Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που εργοδοτούν και άλλα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν για τους εργοδοτούμενούς τους και αίτηση για το Σχέδιο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.
 • Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και για την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

·

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών για τη στήριξη εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες και δεν μπορούν να εργαστούν με ευέλικτο τρόπο.

Συχνές ερωτήσεις

Η Ειδική Άδεια αφορά σε γονείς που εργάζονται ως μισθωτοί τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο / Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Επισημαίνεται ότι οι γονείς προσώπων με αναπηρίες δικαιούνται την ειδική άδεια ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών τους, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα παιδιά τους.

Η Ειδική Άδεια παραχωρείται νοουμένου ότι η φύση της εργασίας του γονέα δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια (οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν θεωρούνται ως κατ’ οίκον βοήθεια.

Τονίζεται ότι αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο.

 1. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται μόνο σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς που έχουν ακαθάριστο τελευταίο μηνιαίο μισθό μέχρι €2.500. Για μονογονιούς δεν ισχύει το όριο των 2500 ευρώ.

 2. Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται να επαληθευτούν απευθείας με τους οικείους εργοδότες.
 3. Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας ή ειδικό επίδομα ασθενείας, είτε επειδή είναι άνεργος, είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό COVID 19 ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

 4. Για γονείς ατόμων με αναπηρία, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020.

Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, τότε υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

(i) Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000.

(ii) Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.

Για τους σκοπούς παροχής της Ειδικής Άδειας, «μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο / συµβίο, ζει µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο που αποκτήθηκε είτε από γάµο, είτε εκτός γάµου και που διαβιεί µόνος λόγω του ότι είναι άγαµος γονέας, χήρος, διαζευγµένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαµος γονέας ζει µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών και άνω.

(iii) Περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός υπερβαίνει τις €2.500 θα εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

Τονίζεται ότι για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.

Τονίζεται, επίσης, ότι η περίοδος που γονέας βρίσκεται σε Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Η περίοδος παροχής επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δύναται να αρχίζει από τις 16 Μαρτίου 2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς.

Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση για Χορήγηση Επιδόματος και Περιόδου Εξομοιούμενης Ασφάλισης Ειδικής Άδειας για Φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή παιδιών με Αναπηρίες (ΕΕΑ1), η οποία βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Τονίζεται ότι το επίδομα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή και η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. Η εν λόγω αίτηση βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Η ειδική άδεια μπορεί να λαμβάνεται είτε συνεχόμενα, είτε αποσπασματικά σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο γονέας θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο που επιθυμεί να λάβει ειδική άδεια.

Δικαίωμα σε ειδική άδεια έχουν οι εργαζόμενοι πλήρους, αλλά και μερικής απασχόλησης, καθώς και εργαζόμενοι με κυλιόμενο ωράριο (σύστημα βάρδιας). Η ειδική άδεια αφορά σε ιδιωτικούς υπάλληλους και υπάλληλους στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα., αλλά δεν αφορά σε αυτοτελώς εργαζομένους.

Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία η αιτήτρια / ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας.

Της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Ισχύει από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 για:
 • εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια.
 • Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μισθωτούς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020 και έχουν ακαθάριστο τελευταίο μηνιαίο μισθό μέχρι €2500.
 • Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς.
 • Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο
 • Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας ή ειδικό επίδομα ασθενείας είτε επειδή είναι άνεργος είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό COVID 19 ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.
 • Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη.
 • Για γονείς ατόμων με αναπηρία, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας. Πώς υπολογίζεται το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις:
 • Με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, με βάση τον τελευταίο μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων: o Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, υπολογίζεται επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 υπολογίζεται επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000. o Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200. o Περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός υπερβαίνει τις €2.500 θα εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. o Το παρεχόμενο επίδομα θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.
 • Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου

·

Ειδικό Επίδομα Ασθένειας

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε: Ευπαθείς Ομάδες Άτομα που έχουν τεθεί σε καραντίνα

Συχνές ερωτήσεις

Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(ι) πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό,

(ii) πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή από τον προσωπικό ιατρό, ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

(iii) πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,

(iv) πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που είναι εργαζόμενα κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται στους δικαιούχους που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων (σημείο (i) ανωτέρω) και σε πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το ειδικό επίδομα ασθενείας, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το ειδικό επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπολογίζεται ως ακολούθως:

 1. Για μισθωτά και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

 2. Για μισθωτά πρόσωπα που δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο τελευταίος μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μεταγενέστερα.

 3. Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που δεν πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του, με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τονίζεται πως το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (ΕΕΑ2).

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή και η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά στα στοιχεία του λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας ή επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.

Τονίζεται ότι η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται. Το ειδικό Επίδομα Ασθενείας το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Ισχύει μέχρι 12/4/2020 για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 • πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό (μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο).
 • πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού (μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο) βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό, o πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,
 • πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 • Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη. Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις:
 • Για μισθωτά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο
 • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
 • Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
 • Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.
 • Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
 • Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

·

Σχέδιο Απολαβών Εργαζόμενων στα ολοήμερα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας

Σύντομη Περιγραφή

Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με πλήρεις απολαβές, σε περίπου 5.000 πρόσωπα που απασχολούνται σε Απογευματινά και βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης») και άλλα παρόμοια προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

·

Απαντήσεις σε Συχνά Ερωτήματα σχετικά με την Καταβολή και τον Τρόπο Υπολογισμού των Επιδομάτων, με σχετικά Παραδείγματα

Σύντομη Περιγραφή

Σε σχέση με το πρόγραμμα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού που έχει εξαγγελθεί από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζονται πιο κάτω, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα  που αφορούν τον υπολογισμό και την καταβολή των πιο πάνω επιδομάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα: για όσους καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 (π.χ. είχαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018), τότε λαμβάνονται υπ’ όψη οι ασφαλιστικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο για αυτού του είδους τις παροχές.

Για τον υπολογισμό του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους) και δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας) και πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών, με μέγιστο όριο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα.

*Τηρούνται μέγιστα ποσοστά εβδομαδιαίων αποδοχών σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Για όσους δεν καλύπτονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο δεν θα δικαιούνταν κανένα ανεργιακό επίδομα, εντοπίζονται οι πραγματικές αποδοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε αυτές τις περιπτώσεις ισούται με το 40% των πραγματικών αποδοχών του Ιανουαρίου 2020.

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας: Ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικό Επιδόματος Ασθενείας, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοτελώς εργαζόμενους είναι ο ίδιος με τον τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος, χωρίς να υπολογίζεται οποιοδήποτε επίδομα για τις πρώτες τρεις μέρες της δικαιούμενης περιόδου. Τηρούνται, επίσης, οι πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος ασθενείας για μισθωτά πρόσωπα.

Για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανένα επίδομα με βάση τη σχετική Νομοθεσία), προβλέπεται ένταξή τους στο Σχέδιο και το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020.

Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών: Το Ειδικό Επίδομα για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών αποδοχών του αιτητή που είχαν δηλωθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το τελικό ποσό που καταβάλλεται αντιστοιχεί για τον αριθμό των ημερών για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων: Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υπολογίζεται ως το 60% των πραγματικών αποδοχών του τελευταίου τριμήνου του 2019, με ελάχιστο όριο για 4 βδομάδες τα €300 και μέγιστο τα €900. Όπως και με όλα τα υπόλοιπα ειδικά επιδόματα, η πληρωμή αφορά μόνο τις μέρες για τις οποίες υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση.

Το επίδομα που καταβλήθηκε αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περίοδο για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση σας, η οποία αφορά σε περίοδο μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 12 Απριλίου 2020. Τα ειδικά επιδόματα δεν καταβάλλονται σε δόσεις.

Πραγματοποιούνται συνεχώς πληρωμές των ειδικών επιδομάτων. Αν δεν σας έχει ζητηθεί να τροποποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία της αίτησής σας, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να καταχωρίσετε νέα ή επιπρόσθετα στοιχεία, θα ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα sms.

Η Απόφαση για επέκταση των Σχεδίων περιλαμβάνει τροποποιήσεις τους. Θα υπάρξουν πολύ σύντομα σχετικές Ανακοινώσεις για τον τρόπο επέκτασης των Σχεδίων και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων / αιτητών.

Η επόμενη καταβολή των ειδικών επιδομάτων υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Μαΐου. Θα υπάρξουν σχετικές Ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά τρόπους στήριξης και των ανέργων. Θα υπάρξουν σύντομα σχετικές Ανακοινώσεις.

Παραδείγματα Υπολογισμού Ειδικών Επιδομάτων

Όλοι οι υπολογισμοί για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα και το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τα πρόσωπα που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, γίνονται με τον τρόπο που προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και στο μηχανογραφικό σύστημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή για τους πρώτους 6 μήνες του 2020 λαμβάνεται υπόψη ως σχετικό έτος αναφοράς το 2018. Είναι ο ίδιος τρόπος που πάντοτε χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ανεργιακού επιδόματος και του επιδόματος ασθενείας με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Το πιο πάνω επίδομα υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για όσους καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 και για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανονικά ανεργιακό με βάση τη Νομοθεσία) το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020.

Για τον υπολογισμό του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους) και δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας βάσει της Νομοθεσίας) και πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι Κυριακές με βάση τη Νομοθεσία). Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών, με μέγιστο όριο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα.

Για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανένα επίδομα με βάση τη σχετική Νομοθεσία), προβλέπεται ένταξή τους στο Σχέδιο και το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020 (δείτε Παράδειγμα 3 πιο κάτω).

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €1.000 για 13 μήνες:

€1.000 Χ 13 μήνες = €13.000 / 52 εβδομάδες = €250 / 6 μέρες = €41,66 Χ 60% = €25 ημερήσιο επίδομα

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €25 = €600

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 4 μήνες το 2018 με μισθό €1.000:

€1.000 Χ 4 μήνες = €4.000 / 52 εβδομάδες = €76,92 / 6 μέρες = €12,82 Χ 60% = €7,69 ημερήσιο επίδομα

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €7,69 = €184,62

Παράδειγμα 3:

Εργαζόμενος ο οποίος άρχισε εργασία για πρώτη φορά εντός του 2019 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου ήταν €1.000.

Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση έχει παραχωρηθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%., δηλαδή:

€1.000 / 4,33 εβδομάδες = €230,77 / 6 μέρες = €38,46 Χ 40% = €15,39 ημερήσιο επίδομα

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €15,39 = €369,22

Ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι ο ίδιος όπως το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα πιο πάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι αφαιρούνται από τον υπολογισμό οι πρώτες τρεις μέρες από την περίοδο που υποβάλλει ο αιτητής, με βάση τη Νομοθεσία. Επομένως, για ολόκληρη την περίοδο από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, οι μέρες που θα υπολογιστούν δεν είναι 24 αλλά 21.

Για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανένα επίδομα με βάση τη σχετική Νομοθεσία), προβλέπεται ένταξή τους στο Σχέδιο και το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020 (δείτε Παράδειγμα 2 πιο κάτω).

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €3.000 για 12 μήνες:

€3.000 Χ 12 μήνες = €36.000 / 52 εβδομάδες = €692,31 / 6 μέρες = €115,39 Χ 60% = €69,23 ημερήσιο επίδομα. Επειδή το ημερήσιο επίδομα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να καταβληθεί (€1.214 για περίοδο ενός μηνός), το ημερήσιο επίδομα καθορίζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα €46,69.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες 3 μέρες) και το καταβλητέο επίδομα είναι €46,69 Χ 21 = €980,89

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 2 μήνες το 2018 με μισθό €800 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου 2020 είναι €900.

Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του Νόμου και κατ’ εξαίρεση έχει παραχωρηθεί Ειδικό Επίδομα Ασθενείας το οποίο υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€900 / 4,33 εβδομάδες = €207,69 / 6 μέρες = €34,62 Χ 40% = €13,85 ημερήσιο επίδομα

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 30/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 9 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες 3 μέρες) και το καταβλητέο επίδομα είναι 9 Χ €13,85 = €124,65

Το Ειδικό Επίδομα για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών αποδοχών του αιτητή που είχαν δηλωθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το τελικό ποσό που καταβάλλεται αντιστοιχεί για τον αριθμό των ημερών για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα. Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200. 

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος που δεν είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €1.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 29/3/2020 (2 βδομάδες):

€1000 Χ 60% + €400 Χ 40% = €600 + €160 = €760 μηνιαίο επίδομα / 4,33 βδομάδες = €175,38 / 6 μέρες = €29,23 ημερήσιο επίδομα.

Εφόσον το αίτημα αφορά 2 βδομάδες, υπολογίζεται το πιο πάνω ημερήσιο ποσό για 12 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) ως ακολούθως: €29,23 Χ 12 = 350,77

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος που είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €2.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 (4 βδομάδες):

€1000 Χ 70% + €1000 Χ 50% = €700 + €500 = €1200 μηνιαίο επίδομα / 4,33 βδομάδες = €276,92 / 6 μέρες = €46,15 ημερήσιο επίδομα.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Φροντίδας Παιδιών ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €46,15 = €1.107,60

·

Αλλαγές στα ποσά και στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων – Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύντομη Περιγραφή

Μέσα στα πλαίσια της διαρκούς διαδικασίας αναθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης λόγω της πανδημίας και τη δεδηλωμένη βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να σταθεί αλληλέγγυα δίπλα στους εργαζόμενους και μετά από την αξιολόγηση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των στατιστικών δεδομένων που έχουν προκύψει από την καταβολή των ειδικών επιδομάτων για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020, διαπιστώθηκε ότι σε αριθμό εργαζομένων, λόγω και των χαμηλών ασφαλιστέων αποδοχών οι οποίες ήταν δηλωμένες στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβλήθηκε χαμηλό ποσό επιδόματος με βάση τη μέθοδο με την οποία παγίως υπολογίζονταν τα ανεργιακά επιδόματα με βάση τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για τους πιο πάνω λόγους και με γνώμονα τη στήριξη όσο περισσοτέρων εργαζομένων έχουν σήμερα βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, προχωρούμε σε μία σειρά επιπρόσθετων μέτρων στήριξης των εργαζομένων ως ακολούθως:

 1. Για σκοπούς καταβολής του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και του ειδικού επιδόματος ασθενείας, θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές του έτους 2018 αλλά επιπρόσθετα, θα γίνεται και σύγκριση με βάση τον δηλωμένο μισθό του Ιανουαρίου 2020, έτσι ώστε να καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το υψηλότερο ποσό που προκύπτει από την πιο πάνω σύγκριση και λαμβάνοντας υπόψη το 60% και για τους δύο υπολογισμούς.
 2. Να εφαρμοστεί ειδικό Σχέδιο για τους εργαζόμενους που για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2020 υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τους εργοδότες τους.
 3. Να εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο το οποίο θα λαμβάνεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή ως Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
 4. Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών με την υποβολή και των αντιγράφων βεβαίωσης στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών, που έχει ήδη υλοποιηθεί, έτσι ώστε ομάδα λειτουργών να μπορεί να διορθώσει λάθη τα οποία έχουν εντοπιστεί αν δεν επιβεβαιωθούν από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
 5. Την ένταξη προσώπων άνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται.
 6. Μετά τον εντοπισμό αρκετών λαθών στις αιτήσεις λόγω λανθασμένων στοιχείων του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση αν ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων που καταχωρείται δεν επιβεβαιώνεται κατά την καταχώρηση.
 7. Να ενταχθούν στα Σχέδια νέες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας που είχαν εξαιρεθεί από τις 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
 8. Επιπρόσθετα, σε όσους έχουν ολοκληρωθεί τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια για να λάβουν Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
 9. Να γίνουν συμπληρωματικές πληρωμές για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (1) και (3).
 10. Να επιχορηγούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές μέτοχοι, για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουν να ισχύουν για την περίοδο μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 και με περεταίρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτουμένων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020, χωρίς να θεωρηθούν ως προηγούμενο για την καταβολή των συνήθων ανεργιακών επιδομάτων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα οποιαδήποτε δικαιώματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιαδήποτε επιδόματα παρέχονται σε συνθήκες μη έκτακτων καταστάσεων, όπως και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπολογίζονται με βάση τους μισθούς οι οποίοι δηλώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία οι δηλωθέντες μισθοί, οι οποίοι θα διασφαλίζουν και την αξιοπρεπή διαβίωση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Τα πιο πάνω μέτρα θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη 23/4/2020 για έγκριση. Υπενθυμίζονται όλοι οι εργοδότες όπως καταθέσουν τις καταστάσεις αποδοχών για τους εργαζόμενούς τους τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο 2020.

·

Αλλαγές στα ποσά και στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων – Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέρος Α: Γενικές Ερωτήσεις

Η εύκολη μετάδοση και εξάπλωση του covid-19 θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και προκαλεί αυξημένη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες, τόσο ως μέτρο αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης, συμβάλλει σημαντικά στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών που δεν έλαβαν έγκαιρα παρόμοιας φύσεως μέτρα, αποφασίστηκε όπως λάβουμε αυστηρά αλλά αποτελεσματικά περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης. Ο περιορισμός των μετακινήσεων των πολιτών αποτελεί το μόνο ασφαλή τρόπο διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, ελέγχου της εξάπλωσης του κορωνοϊού, καθώς και της ιχνηλάτησης των επαφών των υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Είναι ξεκάθαρο ότι η διάρκεια καθώς και η φύση των μέτρων θα καθοριστούν από τη συμπεριφορά και τη συνεργασία του κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθώς η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει τις οποιεσδήποτε παραλήψεις και πειραματισμούς. Ο απόλυτος αποκλεισμός ως έσχατη επιλογή, θα δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Επομένως, η απόλυτη συμμόρφωση με τα υφιστάμενα μέτρα αποτελεί τη μοναδική επιλογή αποφυγής του.

Με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας με τίτλο: «Ο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2020», έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 στις 6 π.μ. μέχρι τη Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. μέτρα που αφορούν στον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Τα περιοριστικά μέτρα αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας,

συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, το ιατρικό /νοσηλευτικό προσωπικό, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσία, αλλά και πρόσθετες άλλες υπηρεσίες/ επαγγέλματα που αναφέρονται στα διατάγματα.

Το «Έντυπο Α» αφορά στη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου. Θα πρέπει να δίνεται υπογεγραμμένη από τους εργοδότες ή προϊσταμένους, στους εργαζόμενους η μετάβαση των οποίων στον εργασιακό τους χώρο, θεωρείται αναγκαία, με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε υπηρεσία/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο εν λόγω έντυπο, το οποίο, θα συμπληρώνεται μια φορά, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν τη φύση της εργασίας, τον τόπο κατοικίας, τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από και προς τον εργασιακό του χώρο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και συμπληρωμένο επαρκώς, το ανάλογο Έντυπο. Η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου παραχωρείται εφάπαξ όπου υπάρχουν σταθερά ωράρια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό ή όπου ο εργαζόμενος εργάζεται με σύστημα βάρδιας, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ανανεώνει ημερησίως τη βεβαίωση ώστε να αντικατοπτρίζει το ωράριο εργασίας της εκάστοτε ημέρας.

Η μετακίνηση πολιτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο 1 φορά ημερησίως, για ένα από τους πιο κάτω 8 σκοπούς:

1)  Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό.

2)  Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.

3)  Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4)  Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5) Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα).

6) Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.

7) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τ

8) Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Επομένως, οι πολίτες για να κάνουν χρήση του δικαιώματος για εξασφάλιση άδειας για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα (sms) στον ειδικό αριθμό ‘8998’, καθορίζοντας τον αριθμό της επιλογής τους.

Να σημειωθεί ότι το «Έντυπο Β» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική επιλογή ΜΟΝΟ από πολίτες άνω των 65 ετών.

X (Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ) ΧΧΧΧΧΧ (ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΧΧΧΧ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ) Χ πρέπει να είναι ένας μοναδικός αριθμός από το 1 μέχρι το 8, που αντιστοιχεί στο σκοπό μετακίνησης του πολίτη. Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης για:
 • Κύπριους πολίτες: μόνο ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας
 • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.
• Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου). Ταχυδρομικός Κώδικας Οικίας πρέπει να είναι 4 αριθμοί.