#ΘαΤαΚαταφερουμε

Ευπαθείς Ομάδες και Άτομα με Αναπηρίες

Καταβολή επιδόματος ασθενείας στις ευπαθείς ομάδες προκειμένου να περιοριστούν από τον εργασιακό τους χώρο

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ 

Συχνές ερωτήσεις

Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(ι) πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό,

(ii) πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή από τον προσωπικό ιατρό, ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

(iii) πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,

(iv) πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που είναι εργαζόμενα κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται στους δικαιούχους που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων (σημείο (i) ανωτέρω) και σε πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το ειδικό επίδομα ασθενείας, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το ειδικό επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπολογίζεται ως ακολούθως:

 1. Για μισθωτά και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

 2. Για μισθωτά πρόσωπα που δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο τελευταίος μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μεταγενέστερα.

 3. Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που δεν πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του, με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τονίζεται πως το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (ΕΕΑ2).

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή και η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά στα στοιχεία του λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας ή επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.

Τονίζεται ότι η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται. Το ειδικό Επίδομα Ασθενείας το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Ισχύει μέχρι 12/4/2020 για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 •  πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό (μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο).
 •  πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού (μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο) βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις
  οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό,
 • πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,
 •  πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη. Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις:

 • Για μισθωτά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο
 •  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
 •  Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
 •  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.
 • Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.
 •  Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
 • Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

·

Ευπαθείς ομάδες – Με υπόδειξη αποδεικτικού η είσοδος σε υπεραγορές μεταξύ των ωρών 7-10 π.μ.

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο σειράς μέτρων που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση με γνώμονα την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε Διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι υπεραγορές από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι και τις 10 π.μ. εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα που (α) ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, (β) είναι 65 ετών και άνω, και (γ) με αναπηρίες.

·

Ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης όλου του πληθυσμού για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
προχώρησε στην ετοιμασία ενημερωτικού υλικού με όλες τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα για ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

·

Παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες για προμήθεια αγαθών που έχουν ανάγκη

Σύντομη Περιγραφή

Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση απομονωμένων ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα αγαθά που έχουν ανάγκη.

·

Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό «ευπαθείς ομάδες» σε σχέση με τα μέτρα που λήφθηκαν για τον κορωνοϊό

Σύντομη Περιγραφή

Καταγραφή από το Υπουργείο Υγείας για το ποιες κατηγορίες ατόμων εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες.

Για περισσοτερές πληροφορίες ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

·

Οδηγίες προφύλαξης από λοίμωξη κορωνοϊού COVID-19 για τα άτομα που διαμένουν σε Στέγες Αναπήρων και Ηλικιωμένων

Σύντομη Περιγραφή

Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την συστηματική και αυστηρή εφαρμογή προφυλάξεων και μέτρων, με σκοπό την αποτροπή της διασποράς του ιού, ο οποίος είναι υψηλής μεταδοτικότητας. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους ένοικους, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες στα ιδρύματα αυτά

Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες  στον ακόλουθο σύνδεσμο.