#ΘαΤαΚαταφερουμε

Ενίσχυση Δικτύου Προστασίας Εργαζομένων

2Η Περίοδος, 13/4/2020 – 12/5/2020

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών Επιχειρήσεων και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που λόγω των διαταγμάτων ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους, βάσει του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους ίση ή μεγαλύτερη του 25%.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·​

Ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασίας τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% από την 15 Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών για τη στήριξη εργαζόμενων γονέων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες και δεν μπορούν να εργαστούν με ευέλικτο τρόπο.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδικό Επίδομα Ασθένειας

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε: Ευπαθείς Ομάδες, Άτομα που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε: Ευπαθείς Ομάδες, Άτομα που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Βασικές Πρόνοιες του Σχεδίου
  • Ισχύει από 13/4/2020 μέχρι 12/5/2020 για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.
  • Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο στο Έντυπο ΕΕΑ.8.
  • Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός.
  • Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.

·

Άδεια Απουσίας Εργαζομένων Δημόσιου ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για φροντίδα παιδιών

Σύντομη Περιγραφή

Ειδική άδεια απουσία σε εργαζόμενους στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή παιδιών με αναπηρίες.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Σύντομη Περιγραφή

Οι εργοδότες που επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτούμενους τους που έχουν προσληφθεί είτε τον Φεβρουάριο 2020, είτε τον Μάρτιο 2020 (για να είναι δικαιούχοι των ειδικών επιδομάτων) ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑ να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση «Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων» (Έντυπο ΕΕΑ.7) και ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΕΕΑ.1, ΕΕΑ.2, ΕΕΑ.3 ή ΕΕΑ.4).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου είναι εγγραφή των εργοδοτούμενων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, και να λάβουν Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη.
 

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Δήλωση Απόσυρσης Αίτησης

Σύντομη Περιγραφή

Η ηλεκτρονική Δήλωση Απόσυρσης Αίτησης χρησιμοποιείται για την απόσυρση / ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωσης Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να αξιοποιηθεί και για αιτήσεις, τις οποίες ο αιτητής / το πρόσωπο που δεσμεύει την κάθε εταιρεία επιθυμεί να αποσύρει / ακυρώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Νοείται πως η κάθε αίτηση για Ειδικό Επίδομα / Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που αποσύρεται δύναται να αντικαθίσταται από νέα, ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη αίτηση / δήλωση, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης