#ΘαΤαΚαταφερουμε

Ενίσχυση Δικτύου Προστασίας Εργαζομένων

3Η Περίοδος, 13/4/2020 – 12/5/2020

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών Επιχειρήσεων και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που λόγω των διαταγμάτων ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους, βάσει του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους ίση ή μεγαλύτερη του 25%.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·​

Ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασίας τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών για τη στήριξη εργαζόμενων γονέων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες και δεν μπορούν να εργαστούν με ευέλικτο τρόπο.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδικό Επίδομα Ασθένειας

Σύντομη Περιγραφή

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε: Ευπαθείς Ομάδες, Άτομα που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

·

Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων

Σύντομη Περιγραφή

χέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε: Ευπαθείς Ομάδες, Άτομα που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Πληροφορίες και Υποβολή Αίτησης

Βασικές Πρόνοιες του Σχεδίου

  1. Ισχύει από 13/5/2020 μέχρι 12/6/2020 για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.
  2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο στο Έντυπο ΕΕΑ.8.
  3. Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός.
  4. Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.