#ΘαΤαΚαταφερουμε

Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Το ΥΠΠΑΝ έχει καταρτίσει και εφαρμόζει σχεδιασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διδασκαλίας) και παιδαγωγικής στήριξης, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Άδειες χρήσεως προγραμμάτων

Σύντομη Περιγραφή

Ενεργοποιήθηκαν οι άδειες χρήσεως του προγράμματος λογισμικού για τις οποίες πάγια πληρώνονται δικαιώματα από το κράτος. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει πλέον η τεχνική δυνατότητα να γίνεται εξ αποστάσεως διδασκαλία ή/και άλλου τύπου επικοινωνία με όλους τους μαθητές/- τριες σε όλα τα δημόσια σχολεία. Συνολικά, ο μαθητικός πληθυσμός περίπου 97.000 μαθητών και μαθητριών έχει πλέον συνδεθεί με το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παιδαγωγικής στήριξης.

·

Δωρεάν δικαίωμα χρήσης Λογισμικών Προγραμμάτων

Σύντομη Περιγραφή

Με την ένταξη των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στο σύστημα επικοινωνίας μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος (MS TEAMS) και τη χρήση των κωδικών που διαθέτουν αποκτούν όλοι δωρεάν δικαίωμα χρήσης της σχετικής δέσμης προγραμμάτων λογισμικού (Office 365 Pro Plus), τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

·

Που εφαρμόζεται

Σύντομη Περιγραφή

Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει σε Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και σε Γυμνάσια και γίνεται εξ αποστάσεως διδασκαλία καθημερινά, βάσει προγράμματος. Μετά τις αργίες του Πάσχα θα γίνεται τακτικά και βάσει προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλία και στην Ε΄ και Στ΄  Δημοτικού.

·

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Σύντομη Περιγραφή

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας ταχύρρυθμη εξ αποστάσεως επιμόρφωση/ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής διδασκαλίας, ενώ επίσης ετοιμάζεται και αναρτάται σχετικό υλικό.

·

Παροχή δωρεάν Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σύντομη Περιγραφή

Μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου έχουν εξασφαλιστεί δωρεές από ιδιωτικούς οργανισμούς για 3.000 ηλεκτρονικές συσκευές για τους μαθητές και τις μαθήτριες που δήλωσαν ότι δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό, οι οποίες συμπληρώθηκαν από άλλες 3000 συσκευές που εξασφαλίστηκαν από ίδιους πόρους και μέσω συνεννόησης με τις Σχολικές Εφορείες. Καλυφθήκαν συνολικά όλες οι ανάγκες που καταγράφηκαν στη Μέση Εκπαίδευση. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την κάλυψη αναγκών σε συσκευές και στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (περίπου 1200 συσκευές).

·

Καθολική πρόσβαση μαθητριών/ων στο Διαδίκτυο

Σύντομη Περιγραφή

Εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών στο Διαδίκτυο. Οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί καλύπτονται με την εγκατάσταση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε περίπου 1800 νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτό συνδυάστηκε αγορά από πόρους του ΥΠΠΑΝ με προσφορά από εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

·

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Λειτουργεί γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας 22800800, από όπου μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να έχουν όποια άλλη στήριξη οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως.

Εξάλλου, προσφέρονται από το Υπουργείο και τα σχολεία υπηρεσίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως παιδαγωγικής στήριξης καθώς και ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων μέσα από ανάρτηση του σχετικού ψηφιακού υλικού σε ιστοσελίδες σχολείων και στον ιστότοπο του Υπουργείου. (http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/). Ο ιστότοπος είναι γενικά ένας χρήσιμος οδηγός τόσο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη χρήση του προγράμματος MS TEAMS (Office365), όσο και για την ασύγχρονη εκπαίδευση, με την εξεύρεση άλλου παιδαγωγικού υλικού (ταινίες βίντεο, άλλοι ιστότοποι κ.ο.κ.).